The Teisseire King of the lake wakesurf tour is a wakesurf tour organised by Teisseire and the french wakesurfing association
Source